فتوبوک کودک
فتوبوک کودک
فتوبوک کودک
فتوبوک کودک

آلبوم فتوبوک چسبی کودک 20.25photo book baby 1011


فتوبوک در واقع کتاب عکس بوده و به دو شکل کتاب عکس چاپی و کتاب عکس چسبی در بازار موجود است. که تنها تفاوت آنها در نوع صحافی میباشد.